Jeżeli chce się świadczyć usługę zbierania odpadów, należy posiadać do tego odpowiednie zezwolenie. Określa ono warunki, na których można taką czynność wykonywać. Uzyskuje się je na drodze decyzji administracyjnej, a jego data ważności to maksymalnie 10 lat.

Jak je uzyskać?

Wydaje je marszałek województwa lub starosta – w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, odpadów oraz ich ilości.

Marszałek województwa wyda takie zezwolenie w sytuacji, gdy chodzi o instalacje komunalne bądź gdy ubiegają się Państwo o nie w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco wpływać na środowisko. Jest to zrozumiałe w obliczu prawa o ochronie środowiska. Marszałek jest także osobą decyzyjną, kiedy łączna liczba magazynowanych odpadów przekracza 3000 Mg na rok.

W innych przypadkach o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów zdecyduje starosta, chyba że chodzi o tereny zamknięte – wtedy taki obowiązek pełni regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Co nie wymaga takiego zezwolenia?

Będzie to między innymi zbieranie leków oraz opakowań po nich przez apteki, okazjonalne zbieranie odpadów w szkołach czy urzędach oraz zbieranie odpadów przez osobę, która nie jest przedsiębiorcą i wykorzystuje je na własne potrzeby.

Jak powinien wyglądać wniosek? | Zezwolenie na zbieranie odpadów – Wrocław

Ważne jest, aby wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne. Wśród nich znajdą Państwo uwzględnienie wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń, tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów czy planu z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów.

Należy określić również operat przeciwpożarowy oraz przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów, koniecznym będzie także opisanie szczegółowej metody zbierania odpadów oraz określić przewidywany czas, w jakim będą Państwo je zbierać.

Uzyskanie pozwolenia na zbieranie odpadów wymaga przygotowania wielu dokumentów. Niezbędne jest także wniesienie określonej opłaty. Z tych powodów jest to proces żmudny, choć niezwykle ważny.